Een relatieprobleem kan niet buiten de relatie worden opgelost

De echtscheidingscijfers spreken boekdelen: Een op de drie relaties strandt. Genoemde redenen zijn zo vergezocht dat er ernstig mag worden getwijfeld of de partners wel alles hebben gedaan om hun relatie te doen slagen. Er wordt teruggegrepen naar stellingen zoals 'Botsende karakters', 'Uit elkaar groeien', 'Langs elkaar heen leven' en nog vele bewoordingen die de kern van het probleem bij lange na niet raken. Hoe kan je samen je relatie redden? Of samen helder krijgen waardoor het écht niet meer gaat. Lees wat je zelf kan doen, of boek begeleiding 

 

Praat over je behoeften

Het succes van een relatie hangt af van de behoeften van twee mensen waarin voorzien wordt. Het is dus zaak om er achter te komen waar de behoeften van de ander liggen. Soms zitten die in heel kleine dingetjes en wordt erin voorzien als je zegt dat de ander er goed uitziet of dat je trots op hem bent. Om misverstanden tegen te gaan is het nuttig en eenvoudig om op te schrijven wat je meer of minder in je partner wilt zien en wat je eigen behoeften zijn. Welk gedrag van je partner stoort je en welk gedrag stel je juist op prijs maar zie je te weinig? Vergelijk elkaars lijst en erken de wensen van de ander. Toon je bereid om je eigen gedrag onder de loep te nemen en help je partner aan je wensen tegemoet te komen.

De emotionele muur

Veel mensen hebben onbewust emotionele muren opgebouwd die voorkomen dat ze ooit echt close kunnen worden. Sommige mensen dragen ook een sociaal masker, of een beschermingsmaatregel dat enkel tot onbegrip en misverstand leidt, met als ernstigste gevolg dat je eigenlijk niet goed weet wie je partner is, ook al ben je al jaren getrouwd. Als je weer nader tot elkaar wilt komen, wees er dan zeker van dat je geen blokkade hebt die emotionele intimiteit met je partner in de weg staat.

Bepaal de standaard

Veel relaties lijden omdat de partners hebben gefaald in het al of niet onbewust opstellen van regels over hoe ze behandeld willen worden. Weiger in alle gevallen onrespectvol gedrag en emotionele verwaarlozing. Hou jezelf een goed werkzame basisregel voor: 'De standaard is om me met waardigheid en respect te behandelen, of helemaal niet.' Vanuit deze basisregel kunnen natuurlijk nog veel meer standaarden worden opgesteld waar beiden zich in kunnen vinden. Bedenk wat jullie definitie van een goede relatie is. Ga dus terug naar de basis en werk vandaar uit.

Zorg voor een solide vriendschap

Dezelfde dingen die je met andere mensen zou doen, bijvoorbeeld praten over futiliteiten, een goeie grap delen en met elkaar lachen kun je in je relatie precies zo hebben. Als dat niet lukt omdat je meent dat je partner daar niet toe bereid is, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je zelf een goede vriend voor je partner bent. Vriendschap is nodig om een relatie duurzaam te laten zijn en is de beste basis voor een succesvolle relatie. Bij problemen neem je een stap terug van de pijn van de interacties en focus je op je partners kwaliteiten. Draai de klok terug en herinner je wat de aanvankelijke reden van de vriendschap was dat uiteindelijk uitgroeide naar een intieme relatie. Vrienden spenderen tijd samen. Ze delen dingen met elkaar en steunen elkaar. Echte vrienden negeren elkaar niet. Vrienden zijn er altijd voor elkaar, in goede en ook in slechte tijden. Als je je dat niet kunt voorstellen in je eigen relatie, dan heeft je relatie een wellicht andere, brozere basis.

Verwaarloos de ander niet

Denk nooit dat de ander een soort meubelstuk is, dat je veilig je relatie kunt laten versloffen en dat er geen uitingen van liefde nodig zijn. 'Ze weet toch wel dat ik van haar hou' is niet de issue. Het gaat erom dat je juist af en toe daadwerkelijk laat merken dat je erg om je partner geeft en van de ander houdt, en dat zit 'm in heel kleine dingetjes zoals opbellen vanaf de zaak enkel om even gedag te zeggen, of dat je elkaar complimenteert. Indien je deze ogenschijnlijke kleinigheden weglaat in je relatie, dan krijg je een opeenstapeling van onverschilligheid, negeren en frustratie. Kortom: Emotionele verwaarlozing. En dat is moeilijk terug te draaien.

Begrijp je verleden

Veel relaties zijn gedoemd te mislukken door de emotionele bagage die vanuit vroegere teleurstellingen ingebracht wordt. Herken dat persoonlijke barrières uit het verleden de hoofdreden kunnen zijn dat de ander of jijzelf zich niet goed kan 'geven' in de relatie. Soms is het een gebrek aan vertrouwen dat in het verleden is ontstaan en dat doorvoert in de huidige relatie, soms is een geschiedenis van bindingsangst en mislukte relaties debet aan de huidige problemen. Laat je relatie niet saboteren door het verleden van de ander maar help je partner deze identiteitsfactoren eerst op te lossen.

Spreek vanuit je hart

Communiceer in je relatie vanuit je hart. Vooral in tijden van crisis is het van groot belang dat je je ware zelf openbaart en niet simpelweg die woorden uitspreekt waarvan je denkt dat je partner ze horen wil, bijvoorbeeld om er maar vanaf te zijn. Wat je werkelijk denkt en voelt is waar het om gaat, niet om de inhoud van eventueel gekibbel of 'gezeur'.
Wees dus open om feedback van je partner te krijgen, daarbij hoef je niet alles te zeggen wat je denkt, maar alles wat je zegt moet echt zijn. Het is belangrijk voor allebei om te weten dat al wat er gezegd wordt de waarheid is. Beheers de impulsieve verleiding om je partner aan te vallen. Zodra je beseft dat de negatieve dingen die je in je partner waarneemt vaak de dingen zijn die je in jezelf ziet, zul je de aard van de interacties met je partner letterlijk kunnen veranderen.

Verifieer wat je partner zegt

Als je partner een relaas doet over wat hem/haar dwarszit dan kun je dat verhaal uitsplitsen. Wees er zeker van dat je dat ook doet zodat je partner weet dat hij/zij gehoord wordt. Zeg dus eerst: 'Wat je inhoudelijk zegt is dus dit.... 'enz. Daarna, om er zeker van te zijn dat je begrijpt wat je partner voelt kun je bijvoorbeeld aangeven: 'Ik denk dat je boos/gekwetst/verdrietig/beledigd (enz.) bent.' Het is van uiterst belang de onderliggende emotie in je partner te herkennen en daarna te erkennen. Als je schade hebt toegebracht aan je relatie dan kun je dat enkel herstellen door het effect op andermans eigenwaarde, emoties en mentale staat volledig te begrijpen. Indien je dat facet negeert, ontstaat er een eindeloze vicieuze cirkel van ruzies, onbegrip, spelletjes spelen, woede en wraakgevoelens. De meeste mensen in relaties die op de rand van uiteenspatten staan, missen erkenning en begrip voor de emoties die zijn ontstaan.

Verberg niets

Mensen die niets te verbergen hebben, verbergen ook niets. Liegen, verzwijgen, manipuleren en bedriegen zijn niet de werkwoorden die in een goede relatie passen. Geen enkel mens is honderd procent open maar je kunt op zijn minst een begin maken. Probeer een open boek te zijn voor je partner toe en wees er zeker van dat hij of zij je door en door kent. Verwacht van je partner niets minder. Overigens is niets frustrerender dan een partner die in een gesprek iets zegt maar eigenlijk iets heel anders bedoelt. Het kinderlijke 'Haal de boodschap er maar uit' is een flinke belediging naar je partner toe, immers, de ander kan geen gedachten lezen. Wees dus duidelijk in je communicatie en uit je gevoelens op een volwassen en verantwoordelijke manier. Als je eerlijk bent over je gevoelens baseer je de relatie op integriteit in plaats van op vaagheid, leugens en zelfs misleiding.

Gelijk hebben maakt niet gelukkig

Evalueer de dingen die je in je relatie doet en bekijk of je gedachten, gevoelens en daden werken. Je hoeft niet voortdurend te bewijzen dat jij beter weet waar je het over hebt dan je partner. In plaats hiervan kun je kiezen voor een andere emotie bijvoorbeeld begrip of verdraagzaamheid, emoties die niet escalerend zijn en geen vijandigheid in je relatie brengen. Door te besluiten om vanaf nu gelukkig te zijn in plaats van gelijk te hebben, word je ontvankelijker voor je partners pogingen om de vijandigheid te bannen en zul je in staat zijn om fatsoenlijke gesprekken te voeren.

Voer discussies compleet

Zorg ervoor dat discussies en onenigheden over de relatie compleet worden gevoerd maar laat ze niet nutteloos voortslepen. Ga dus niet boos weg maar laat het ook niet uit de hand lopen door er allerlei andere zaken uit het verleden bij te halen. Het beste is een tijdslimiet aan te geven waar je je dan ook aan houdt. Zoek in discussies niet naar waar de verschillen liggen, maar naar de zaken die jullie binden. Wees er zeker van dat jullie dezelfde belangen en doelen proberen te dienen.

Een relatieprobleem kan niet buiten de relatie worden opgelost

Sommige mensen hebben de neiging hun relatieproblemen te ontvluchten door een ander leven ernaast te gaan leiden, ze verdrinken zich opzettelijk in werk, in drank of in buitenechtelijke avonturen om de problemen maar niet onder ogen te hoeven zien. Een relatieprobleem kan niet buiten de relatie worden opgelost, dus blijf honderd procent aanwezig in je relatie of zet er een streep onder voordat je het elders gaat zoeken.

Voor onwillige partners

Gebruik je kennis en overredingskracht om je partner aan te moedigen zich constructief op te stellen. Wijs je partner op zijn angsten en weerstand maar maak eveneens duidelijk dat er betekenisvolle en onmiddellijke voordelen voor hem/haar in het vat zitten. Weerstand zal minimaal zijn als je partner inziet dat hij er zelf iets mee opschiet. Laat vervolgens weten wat je zelf hebt gedaan tot zo ver. Dat je gelezen hebt over het verbeteren van een relatie, enzovoorts. Kom niet over als de relatie-expert maar laat weten dat je moeite doet en dat je doorgaat om belangrijke elementen te leren die een relatie blijvend verbeteren. Moedig je partner aan om net als jij de relatie te willen dienen in plaats van het af te breken. Wees diplomatiek, sterk, verantwoordelijk, open en specifiek.

Wat als woede hoogtij viert

Woede ontstaat niet om de dingen die in het leven gebeuren, maar om verwachtingen die in duigen vallen. Hoe hoger je verwachtingen, hoe groter je woede zal zijn als de ander deze molesteert. Maak jezelf niet afhankelijk van je partners grillen maar houd je verwachtingen zo realistisch mogelijk. Dit betekent dat je op zijn minst kunt verwachten dat je partner op een volwassen manier zijn bijdrage levert aan de relatie en erkenning heeft voor je gevoelens als op één of andere manier de verwachtingen zijn onderschept. Laat je levensgeluk niet afhangen van je partner die de onhebbelijkheid vertoont om normale verwachtingen als ' te hoog ' te bestempelen. Sommige partners walsen over gevoelens heen en zijn emotioneel niet rijp voor een relatie. Neem een relatie waarin woede overheerst kritisch onder de loep en ga stap voor stap de mogelijkheden tot verbetering na en houd daarbij elkaars levensgeluk voor ogen.

Een huwelijk vraagt buigen

Zoals in elke vriendschap of relatie is ook voor een goedlopende relatie buigen nodig. Twee karakters komen samen, kinderen worden er nog eens aan toegevoegd, en dan samen onder een dak leven is niet altijd even gemakkelijk. Wees dus niet zo onrealistisch om te denken dat onenigheid een teken aan de wand is of dat jullie toch niet voor elkaar bestemd zouden zijn als het even wat minder gaat. Een relatie vraagt verantwoordelijkheid. Neem die dan ook.

Echtscheiding laatste middel

Overweeg geen echtscheiding als je niet elke mogelijke weg tot verbetering grondig hebt onderzocht. Jaren van ellende betekenen niet dat je er niet aan gewerkt zou hebben. De volgende zaken moet je sowieso hebben geprobeerd, ook in het belang van eventuele kinderen:

  • Lezen over relatie
  • Relatiecoach raadplegen
  • Je eigen rol grondig onder de loep nemen
  • Nagaan wat de relatie onder druk zet
  • Bereid zijn om de relatie te laten slagen
  • Nagaan welke prijs je betaalt als je blijft of weggaat


Vraag je de volgende zaken af:

  • Houd je nog van je partner?
  • Voel je je gekwetst of boos?
  • Ben je angstig?
  • Ben je in de war?


Indien je ja hebt geantwoord op een van de vier bovenstaande vragen dan is dit niet de tijd om besluiten te nemen die je leven drastisch zullen wijzigen. Er is meer werk aan de winkel omdat je emotionele zaken nog niet zijn afgerond. Enkel en alleen als je in de spiegel kunt kijken en weet dat je alles hebt geprobeerd wat in je vermogen lag, dat je de deur uit kunt lopen in vrede en zonder wroeging, dat je geen onafgemaakte emotionele issues meer hebt lopen, dan ben je gereed om echtscheiding voor te stellen.

Verbeter nu

Stel de veranderingen die je vandaag kunt doen niet uit tot morgen. Het is een bekend verschijnsel dat mensen na hun echtscheiding opeens hun best gaan doen. Ze verliezen gewicht, gaan hun lichaam verzorgen, gaan trainen, en bovenal, ze poetsen hun gedrag en karakter op. Terug moeten naar de 'markt' van vrijgezellen dwingt je om veranderingen aan te brengen die je aantrekkelijker en interessanter maken. Waarom deze verbeteringen pas aanbrengen als je relatie al voorbij is? Maak jezelf binnen je relatie de ideale partner en wie weet wat er dan gebeurt.